WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Standardy jakości powietrza


Informacje ogólne

 
 
Wartości dopuszczalne, docelowe, cele krótkoterminowe dla ozonu, poziomy alarmowe, informowania oraz pułap stężenia ekspozycji dla niektórych substancji w powietrzu normuje
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031) Zobacz
 
Poziom dopuszczalny - poziom substancji w powietrzu ustalony na  odstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.
 
Poziom docelowy -  poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.
 
Cel długoterminowy - poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie — z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków — w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.
 
Poziom alarmowy - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia całej ludności, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń i w przypadku którego państwa członkowskie podejmują natychmiastowe działania.
 
Poziom informowania - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń szczególnie wrażliwych grup ludności i w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja.
 
Pułap stężenia ekspozycji - poziom określony na podstawie wskaźnika średniego narażenia w celu ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego, który ma zostać osiągnięty przez dany okres.


Poziomy dopuszczalne

 
 
Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów.
 
Lp. 
Nazwa
substancji
(numer CAS)
a)
Okres uśredniania wyników pomiarów
Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu w µg/m3
Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowymb)
Margines tolerancji
Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych
 
[µg/m3]
 
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
benzen
(71-43-2)
rok kalendarzowy
5c)
-
-
-
-
-
-
2010
2
dwutlenek azotu
(10102-44-0)
jedna godzina
200c)
18 razy
-
-
-
-
-
2010
rok kalendarzowy
40c)
-
-
-
-
-
-
2010
3
tlenki azotud)
(10102-44-0, 10102-43-9)
rok kalendarzowy
30e)
-
-
-
-
-
-
2003
4
dwutlenek siarki
(7446-09-5)
jedna godzina
350c)
24 razy
-
-
-
-
-
2005
24 godziny
125c)
3 razy
-
-
-
-
-
2005
rok
kalendarzowy
i pora zimowa
(okres od 1 X
do 31 III)
20e)
-
-
-
-
-
-
2003
5
ołówf) 
(7439-92-1)
 
rok kalendarzowy
0,5c)
-
-
-
-
-
-
2005
6
pył zawieszony
PM2,5g)
rok kalendarzowy
25c),j)
-
4
3
2
1
1
2015
20c),k)
-
-
-
-
-
-
2020
7
pył zawieszony PM10h)
24 godziny
50c)
35 razy
-
-
-
-
-
2005
rok kalendarzowy
40c)
-
-
-
-
-
-
2005
8
tlenek węgla
(630-08-0)
osiem godzini)
10000c),i)
-
-
-
-
-
-
2005
 
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zwieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi z równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).


Poziomy docelowePoziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów.
 
Lp.
Nazwa substancji
(numer CAS)a)
Okres uśredniania wyników pomiarów
Poziom docelowy substancji w powietrzu
Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym
Termin osiągnięcia poziomu docelowego substancji w powietrzu
1
1
2
3
4
5
1
arsenb)
(7440-38-2)
rok kalendarzowy
c) ng/m3
-
2013
2
benzo(a)piren b)
(50-32-8)
rok kalendarzowy
c) ng/m3
-
2013
3
kadm b)
(7440-43-9)
rok kalendarzowy
c) ng/m3
-
2013
4
nikiel b)
(7440-02-0)
rok kalendarzowy
20 c) ng/m3
-
2013
5
ozon
(10028-15-6)
osiem godzin e)
120 c) e) µg/m3
25 dni f)
2010
okres wegetacyjny
(1V – 31VII)
18000d),g),h) µg/m3*h
-