WARMIŃSKO-MAZURSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Olsztyn

A
M
Nazwa stacji Olsztyn Krótka nazwa stacji WAM001
Krajowy kod stacji WmOlsPuszkin Międzynarodowy kod stacji PL0175A
Strefa PL2801 miasto Olsztyn Klasyfikacja stacji tła
Adres Olsztyn, 10-900, ul. Puszkina 16 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Olsztyn, 10-117, 1 Maja 13b
89 522 08 00
sekretariat@wios.olsztyn.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
OXY - O-Ksylen PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO2 - Dwutlenek siarki
TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10 IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10
CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.486075
Szerokość geograficzna N 53.789233
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 125 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji